Bod programu č. 18
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Budoucí nabytí tribuny atletického a fotbalového stadionu darem od Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z. s.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt darem pozemek parc. č. st. 1057/2, zastavěná plocha a nádvoří, a budovu č.p. 537, obč. vyb., v části obce Nový Jičín, nacházející se na pozemku parc. č. st. 1057/1 a na pozemku parc. č. 1057/2 (tribuna atletického a fotbalového stadionu), vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504,

2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Nový Jičín, jako budoucím obdarovaným, a Tělovýchovnou jednotou Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504, jako budoucím dárcem, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. rozhodlo

svěřit starostovi města pravomoc určit další obsah darovací smlouvy v souladu s rozhodnutím o nabytí darem dle bodu 1. a podmínkami stanovenými ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací uvedené v bodu 2. tohoto usnesení.

Přílohy
1. Příloha 1 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha 2 Snímky katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Příloha 3 Studie budoucí tribuny (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Orgánům města se předkládá návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na nemovité věci ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z. s. (dále jen "TJ"), konkrétně objektu tribuny na hlavním atletickém a fotbalovém stadionu ve sportovním areálu spolu se zastavěným pozemkem. Důvodem budoucího převodu tribuny na město Nový Jičín je skutečnost, že na tomto místě je plánována výstavba víceúčelové sportovní haly, jejíž součástí bude i tribuna pro diváky venkovního stadionu. Stávající objekt má být za tímto účelem odstraněn. 

 

Jelikož město Nový Jičín již v letošním roce uzavřelo smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace bouracích prací na odstranění objektu tribuny (smlouva č. V2024-0014/ORI ze dne 21. 03. 2024, zhotovitel Beprodo s.r.o.) i smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu multifunkční sportovní haly (smlouva č. V2024-242/ORI ze dne 09. 04. 2024, zhotovitel monom works s.r.o), je potřeba zajistit závazek k budoucímu nabytí vlastnického práva k tomuto objektu městem za účelem jeho odstranění a výstavby nové sportovní haly, a to již ve fázi projekční a inženýrské činnosti. Koncepce smlouvy o smlouvě budoucí je navržena s ohledem na skutečnost, že aktuálně (pro účely zpracování projektových dokumentací) není potřeba, aby město bylo vlastníkem objektu zapsaným v katastru nemovitostí. Touto smlouvou má však město zajištěn právní titul, respektive vymahatelný závazek, že objekt v budoucnu nabyde do vlastnictví. Po dobu trvání této smlouvy se na provozu tohoto sportovního zařízení nic nemění, vlastníkem a provozovatelem zůstává TJ. TJ zároveň, jako vlastník, poskytne nezbytnou součinnost při projekční a inženýrské činnosti ve vztahu k dotčeným správním úřadům. 

 

TJ uplatnila připomínky k návrhu smlouvy ve vztahu k zajištění provozu stadionu a zachování sportovní činnosti po dobu demolice stávající tribuny a výstavby nové haly (požadavky na náhradní prostory v čl. III. odst. 1). Valná hromada TJ odsouhlasila budoucí převod vlastnického práva na svém zasedání dne 25. 04. 2024 a hlasováním per rollam dne 08. 05. 2024.

 

Rada města Nový Jičín na své schůzi konané dne 22.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín usnesením číslo 1601/27R/2024 rozhodnout o nabýtí darem pozemek parc. č. st. 1057/2, zastavěná plocha a nádvoří, a budovu č.p. 537, obč. vyb., v části obce Nový Jičín, nacházející se na pozemku parc. č. st. 1057/1 a na pozemku parc. č. 1057/2 (tribuna atletického a fotbalového stadionu), vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504,o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Nový Jičín, jako budoucím obdarovaným, a Tělovýchovnou jednotou Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504, jako budoucím dárcem, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o svěření starostovi města pravomoc určit další obsah darovací smlouvy v souladu s rozhodnutím o nabytí darem dle bodu 1. a podmínkami stanovenými ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací uvedené v bodu 2. tohoto usnesení.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.

 

Zpracovala: Ing. Blanka Zagorská, Mgr. Lucie Štěpánová

 

Datum: 22.05.2024