Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Prodej objektu bývalé požární zbrojnice v části Kojetín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

výsledky nabídkového řízení na prodej  pozemku parc. č. st. 56 v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína, jehož součástí je stavba bez čp/če (stavba občanského vybavení), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. st. 56, zast. plocha a nádvoří, o výměře 150 m2, v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína, jehož součástí je stavba bez čp/če (stavba občanského vybavení), zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Kojetín u Starého Jičína a obec Nový Jičín, obchodní společnosti UAX s.r.o., se sídlem Bernartice nad Odrou 131, IČO 25874977, za kupní cenu ve výši 884.000 Kč/předmět prodeje plus náklady spojené s prodejem ve výši 70.260 Kč.

Přílohy
1. Příloha č.1 otevírání obálek.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Příloha č.2 nabídka.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Příloha č.3 záměr.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Dne 08.09.2023 podala  společnost UAX s.r.o., se sídlem Bernartice nad Odrou 131 žádost o odkup objektu občanské vybavenosti – bývalé požární zbrojnice v části obce Kojetín. Dům je součástí pozemku p.č. st. 56 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, který jen nevelkou částí přesahuje půdorys domu. Současně požádala také o prodej části pozemku 646/1 (ostatní plocha, silnice), který k pozemku parc. č. st. 56 přiléhá. Pokud jde o tento pozemek, předpokládá se, že převod bude řešen směnou za jiné pozemky, záměr bude připravovat Odbor správy majetku.

 

Stáří budovy občanské vybavenosti je cca 70 let. Stavba dříve sloužila jako požární zbrojnice. Objekt byl využíván ke garážování hasičské techniky a jako zázemí pro hasiče (soc.zařízení, kuchyně, spol. místnost). Posléze začal sloužit jako klubovní místnost a skladiště, jako skladiště je využíván dosud. Od 01.03.2005 má objekt ve výpůjčce Sportovní klub Kojetín, z.s., a to za účelem jeho užívání jako hasičské zbrojnice (tomuto účelu již objekt neslouží) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
 

Objekt je převážně v původním technickém stavu jen s menší běžnou údržbou. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě – elektro, voda,  kanalizace. Zastavěná plocha objektu je cca 91 m2 a celková podlahová plocha je cca 73 m2. Vzhledem ke stavu objektu a vysokým potenciálním nákladům na jeho údržbu a opravy rozhodla Rada města svým usnesením č. 1251/23R/2024 ze dne 14.02.2024 o zveřejnění záměru prodeje tohoto objektu, a to formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši obvyklé ceny dle znaleckého posudku, tj. ve výši 842.000 Kč.

 

Nesouhlas s prodejem objektu vyslovil Osadní výbor místní části Kojetín s tím, že v budově má uskladněny své věci nejen Sportovní klub Kojetín, z.s., ale také Sbor dobrovolných hasičů Straník a o využití skladových prostor projevil zájem také Myslivecký spolek Straník.
 

Odbor bytový doporučil prodej objektu, a to také vzhledem k soustavně prováděné rekonstrukci objektu Kojetín č. p. 7, který slouží a může stále efektivněji sloužit občanům místní části Kojetín jako budova pro činnost osadního výboru a různých spolků. V posledních 5ti letech (2019-2023) bylo do rekonstrukce vloženo cca 2,2 mil. Kč vč. DPH. Sportovní klub Kojetín, z.s. má ve výpůjčce také areál víceúčelového hřiště v Kojetíně včetně buňky šaten a prostoru k uskladnění sportovního vybavení. Sbor dobrovolných hasičů Straník a Myslivecký spolek Straník mají  možnost řešit umístění věcí v objektech ve Straníku. Prohlídkou na místě samém bylo dále zjištěno, že v objektu je uskladněna řada věcí, které se jeví jako nefunkční a nepotřebné. Uskladnění potřebných věcí je jak v případě Osadního výboru, tak v případě Sportovního klubu Straník, možno řešit v budově Kojetín 7, která disponuje velkými prostory i přilehlou zahradou, na níž by mohlo být umístěno dočasné skladovací zařízení.


Na objektu bývalé požární zbrojnice se nachází koncový prvek varování obyvatelstva zařazený do Jednotného systému varování a vyrozumění. Náklady na přesun tohoto varovného systému na vedlejší objekt Kojetín č. p. 7 (objekt v majetku města) na pozemku parc. č. st. 20 v k. ú. Kojetín u Starého Jičína budou pravděpodobně činit  60.016 Kč a budou (jako související s prodejem) uhrazeny kupujícím. Přesun bude uskutečněn se souhlasem Hasičského záchranného sboru.

 

Do nabídkového řízení zveřejněného na úřední desce od 22.02.2024 do 22.04.2024 se přihlásil pouze jeden zájemce – společnost UAX s.r.o., který předložil záměr zřídit v budově grafické studio s místem pro setkávání se s obchodními partnery. Rekonstrukci hodlá provést v horizontu cca 2 let.

 

Odbor bytový doporučuje rozhodnout o prodeji tomuto jedinému zájemci za nabídnutou kupní cenu. Náklady spojené s prodejem tvoří kromě nákladů na přemístění prvku varování obyvatelstva také náklady na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Rada města Nový Jičín na své schůzi konané dne 22.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín usnesením číslo 1600/27R/2024 rozhodnout o budoucím prodeji nemovitosti v lokalitě Kojetín, parc. č. st. 56, zast. plocha a nádvoří, o výměře 150 m², v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína, jehož součástí je stavba bez čp/če (stavba občanského vybavení), zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro  k. ú. Kojetín u Starého Jičína a obec Nový Jičín.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta

Závěr: Odbor bytový doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovala: Monika Svobodová

 

Datum: 22.05.2024