Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Informace o účtech města Nový Jičín k 13.05.2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

informaci o účtech města a jejich zůstatcích k datu 13.05.2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Stavy na účtech k 13.05.2024 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je podávána informace o stávajících účtech města Nový Jičín spolu se zůstatky na těchto účtech k datu 13.05.2024. Průběžně se uzavírají další smlouvy na nové spořící účty ve finančních objemech u bank, které schválila Rada města na své schůzi dne 17.04.2024. 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal HorutaZávěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

Datum: 24.05.2024