Bod programu č. 20
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Změna č. 8 Územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

informaci o projednání návrhu Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,

2. ověřilo

ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití přechodného ustanovení § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, soulad návrhu Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín dle příloh č. 1-10 předloženého materiálu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 a 7, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

3. vydává

ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití přechodného ustanovení § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 8 Územního plánu Nový Jičín dle příloh č. 1-10 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - Textová část návrhu Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín včetně odůvodnění (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha č. 2 - I.B.a Výkres základního členění území (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Příloha č. 3 - I.B.a Výkres základního členění území - legenda (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Příloha č. 4 - I.B.b Hlavní výkres (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Příloha č. 5 - I.B.b Hlavní výkres - legenda (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Příloha č. 6 - I.B.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Příloha č. 7 - I.B.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - legenda (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Příloha č. 8 - II.B.a Koordinační výkres (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Příloha č. 9 - II.B.a Koordinační výkres – legenda 1 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Příloha č. 10 - II.B.a Koordinační výkres – legenda 2 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 27. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 22.05.2024
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Pořízení Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín z požadavku občana města Nový Jičín (dále jen „Změna č. 8 ÚP Nový Jičín“) schválilo Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 21. zasedání konaném dne 13.06.2022 usnesením č. 521/21Z/2022.

Návrh zadání byl v souladu s ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) projednán a následně ve spolupráci s určeným zastupitelem (JUDr. Václav Dobrozemský) upraven a předložen ke schválení. Zadání Změny č. 8 ÚP Nový Jičín bylo schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaném dne 19.12.2022 usnesením č. 112/2Z/2022.

 

Na základě schváleného zadání Změny č. 8 ÚP Nový Jičín vypracovalo Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Gajdušek, návrh Změny č. 8 ÚP Nový Jičín.

 

V souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu změny územního plánu na den 07.09.2023. Návrh Změny č. 8 ÚP Nový Jičín byl zároveň v souladu s § 20 odst. 1 a § 50 odst. 3 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 23.08.2023 do 09.10.2023, v tištěné podobě na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín a v elektronické podobě na webových stránkách města Nový Jičín. Současně bylo umožněno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je změna územního plánu pořizována a sousedním obcím nahlížet do návrhu změny územního plánu a byli vyzváni k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě do 09.10.2023. Zároveň každý mohl v této lhůtě uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Následně v souladu s § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitel vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny, pořizovatel zajistil úpravu návrhu a zahájil ve smyslu § 52 - § 54 stavebního zákona řízení o posouzeném návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín.

 

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou návrh Změny č. 8 ÚP Nový Jičín a oznámení o konání veřejného projednání. Jednotlivě bylo veřejné projednání oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Nový Jičín a sousedním obcím. Návrh změny územního plánu byl současně vystaven k nahlédnutí od 16.01.20204 do 26.02.2024 na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín a v elektronické podobě na webových stránkách města Nový Jičín. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 19.02.2024 v 16:00 hod. v aule Městského úřadu Nový Jičín a nikdo z řad veřejnosti se ho nezúčastnil. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26.02.2024, mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky k návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín. Dotčené orgány a krajský úřad mohli uplatnit ve stejném termínu svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem JUDr. Václavem Dobrozemským vyhodnotil v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky projednání. Jelikož nebyly uplatněny námitky ani připomínky nebylo zpracováno rozhodnutí o námitkách ani vyhodnocení připomínek. Návrh vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim do 30 dnů uplatnili stanoviska. Na výzvu k uplatnění stanovisek reagoval jen Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí a krajský úřad s tím, že s předloženým návrhem vyhodnocení veřejného projednání souhlasí.

 

Vyhodnocení výsledků společného jednání i veřejného projednání je součástí odůvodnění Změny č. 8 ÚP Nový Jičín.

 

Pořizovatel přezkoumal na základě § 53 odst. 4 stavebního zákona soulad návrhu Změny č. 8 ÚP Nový Jičín s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 4, č. 6 a č. 7, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, č. 5, č. 3, č. 4, č. 2a, č. 2b, č. 7 a č. 6, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních přepisů, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a neshledal žádné rozpory. Dále pořizovatel přezkoumal soulad odůvodnění Změny č. 8 ÚP Nový Jičín s požadavky dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.

 

V souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona je Zastupitelstvu města Nový Jičín předložen návrh na vydání Změny č. 8 Územního plánu Nový Jičín.

 

Pozn.

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který dle § 334a zakotvuje přechodné období na úseku územního plánování od 01.01.2024 do 30.06.2024. Za den nabytí účinnosti stavebního zákona se pro účely přechodných ustanovení rozumí 01.07.2024. V přechodném období se aplikuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů i vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů, tj. postupuje se dle právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

 

Rada města dne 22.05.2024 usnesením č. 1503/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města vzít projednání Změny č. 8 ÚP Nový Jičín na vědomí, ověřit její soulad s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a Změnu č. 8 ÚP Nový Jičín ve znění Příloh č. 1 – 10 vydat.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Eva Fabíková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracovala: Ing. Gabriela Slezák Zábranská

 

Datum: 24.05.2024