Bod programu č. 8
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2022
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

schválit Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2022,

2. bere na vědomí

Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2022 jako součást Závěrečného účtu města Nový Jičín za rok 2022,

3. rozhodlo

vyjádřit bez výhrad souhlas s celoročním hospodařením města Nový Jičín v roce 2022 dle Závěrečného účtu města Nový Jičín za rok 2022.

Přílohy
1. Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2022. (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Tabulková část - město (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Přehled rozpočtových opatření za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Tabulková část - příspěvkové organizace (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Poskytnuté dotace a dary z rozpočtu města k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Pohledávky a závazky k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Rozvaha (Neveřejná, Bez osobních údajů)
11. Výkaz zisku a ztráty (Neveřejná, Bez osobních údajů)
12. Příloha k účetní závěrce (Neveřejná, Bez osobních údajů)
13. Přehled o peněžních tocích (Neveřejná, Bez osobních údajů)
14. Přehled o změnách vlastního kapitálu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
15. Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 24.05.2023,
ve Finančním výboru ZM dne 31.05.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín od 25.05.2023 do 13.06.2023.

 

Stanovisko Finančního výboru ZM: všichni přítomní členové doporučují schválit Závěrečný účet města za rok 2022 včetně vzetí na vědomí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022 a doporučují rovněž vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracoval: kolektiv OF a ostatních vedoucích ORJ

Datum: 01.06.2023