Bod programu č. 21
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Darování částí pozemků parc. č. 431/62, parc. č. 431/63, parc. č. 431/65, parc. č. 431/69 a parc. č. 431/70, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a části pozemku parc. č. 474/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí Moravskoslezskému kraji, bez MPZ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

darovat část pozemku parc. č. 431/62 (orná půda) dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 označené jako díl „a“ (orná půda o výměře 8 m2), část pozemku parc. č. 431/63 (orná půda) dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 označené jako díl „b“ (orná půda o výměře 24 m2), část pozemku parc. č. 431/65 (orná půda) dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 označené jako díl „c“ (orná půda o výměře 749 m2), kdy z těchto dílů „a“, „b“ a „c“ vzniká dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 nový pozemek parc. č. 431/79 (orná půda o výměře 781 m2) a dále rozhodlo darovat část pozemku parc. č. 431/69 (orná půda) dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 označené jako díl „d“ (orná půda o výměře 442 m2), část pozemku parc. č. 431/70 (orná půda) dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 označené jako díl „e“ (orná půda o výměře 654 m2), kdy z těchto dílů  „d“ a „e“ vzniká dle geometrického plánu č. 1920-203/2023 nový pozemek parc. č. 431/80 (orná půda o výměře 1.096 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z vlastnictví města Nový Jičín do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, bez MPZ – dar MSK.

2. rozhodlo

darovat část pozemku parc. č. 474/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 1781-4120001/2020 označenou jako pozemek parc. č. 474/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2), v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, z vlastnictví města Nový Jičín do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, bez MPZ – dar MSK.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy - škola (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek katastrální mapy - Revoluční (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. žádost MSK ze dne 23.01.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. upřesnění předmětu daru (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. geometrický plán č. 1920-203/2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. geometrický plán č. 1781-4120001/2020 - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 30.01.2023 žádost Moravskoslezského kraje o majetkové převody pozemků u ZŠ a MŠ Dlouhá. V návaznosti na jednání obou stran byl dne 29.03.2023 Moravskoslezským krajem upřesněn předmět daru. Jde o darování částí výše uvedených pozemků u ZŠ a MŠ Dlouhá v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a části pozemku parc. č. 474/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (1 m2 pod opěrnou zdí) Moravskoslezskému kraji.

 

Moravskoslezský kraj naopak městu daruje pozemek parc. č. 431/64 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (pozemek u ZŠ a MŠ Dlouhá - kdy na předmětném pozemku se z části nachází cyklostezka) a pozemky parc. č. 549/4 a parc. č. 872/46 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, pozemek parc. č. 59/1 v k.ú. Bludovice a pozemky parc.č. 1055/7 a parc.č. 1055/12 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, u kterých aktuálně probíhá převod z ČŘ na Moravskoslezský kraj v rámci směny mezi ÚZSVM, Moravskoslezským krajem a Hasičským záchranným sborem MSK.

 

Záměrem Moravskoslezského kraje je sjednocení školního areálu. Záměrem města je nabýt pozemek u ZŠ a MŠ Dlouhá jako rezervu pro vybudování parkoviště. Studie využití daného území se aktuálně zpracovává.

 

Stanovisko ORI:        

Zamýšlený převod majetků je z pohledu zpracované studie dopravního řešení okolí škol na ulici Dlouhá v  Novém Jičíně akceptovatelný. Převáděné pozemky nezasahují do stěžejní části navrhovaných opatření. Při realizaci/projektování bude nutno koordinovat s vlastníkem pozemků a školy, tj. Moravskoslezským krajem.                 

 

Rada města dne 19.04.2023, usnesením č. 509/10R/2023 a dne 27.04.2023 usnesením č. 538/11R/2023 rozhodla o zveřejnění záměrů darování částí předmětných pozemků.

 

Zveřejněno na úřední desce od 28.04.2023 do 15.05.2023.

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 586/12R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout darovat předmětné části pozemků.

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   30.5.2023