Bod programu č. 37
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej pozemků parc. č. st. 1951, parc. č. st. 1952, parc. č. st. 1970, parc. č. st. 1706, parc. č. st. 1934, parc. č. st. 1828, parc. č. 277/3, parc. č. 301/2, parc. č. 301/31, parc. č. 277/67 a parc. č. 506/12, vše v k. ú. NJ – Dolní Předměstí, MPZ 3193
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemky

parc. č. st. 1828 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 16 m2),

parc. č. st. 1934 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 21 m2),

parc. č. st. 1706 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 15 m2),

parc. č. st. 1970 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 18 m2),

parc. č. st. 1952 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 15 m2),

parc. č. st. 1951 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 17 m2),

parc. č. 277/3 (orná půda o evidované výměře 8.767 m2),

část pozemku parc. č. 301/2 (orná půda o výměře 1.778 m2) oddělenou dle geometrického plánu č. 1720-8/2021,

část pozemku parc. č. 277/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) oddělenou dle geometrického plánu č. 1720-8/2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 277/67 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 300 m2),

část pozemku parc. č. 301/4 (ostatní plocha) oddělenou dle geometrického plánu č. 1720-8/2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 301/31 (ostatní plocha o výměře 190 m2),

část pozemku parc. č. 506/1 (ostatní plocha) oddělenou dle geometrického plánu č. 1720-8/2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 506/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 126 m2),

vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada Hřbitovní Nový Jičín, se sídlem Bulharská 747/15, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO 02286980, za cenu obvyklou stanovenou Znaleckým posudkem č. 1415/24/2023 a 1414/23/2023, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 12 800 Kč, s podmínkou zřízení věcného práva zákazu zcizení k převáděným pozemkům na dobu určitou 15 let, majetkoprávní záměr č. 3193.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. žádosti majitelů staveb bez čp/če (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. žádosti ZO Hřbitovní (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. geometrický plán č. 1720-8/2021 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Mezi městem Nový Jičín a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu osada Hřbitovní Nový Jičín, se sídlem Bulharská 742/7, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO 022 86 980 byla dne 03.11.2010 uzavřena nájemní smlouva č. P2010-413/OMP, kterou byly nájemci přenechány do užívání pozemky parc. č. st 1828, parc. č. st 1934, parc. č. st 1706, parc. č. st 1970, parc. č. st 1952, parc. č. st 1951, parc. č. 277/3,  část (1.754 m2) parc. č. 301/2 a část (cca 187 m2) parc. č. 301/4, vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, za účelem užívání pozemků jako zahrad v rámci zahrádkářské osady, za nájemné ve výši 16 215 Kč ročně, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

 

Dne 29.04.2019 podala ČZS ZO osada Hřbitovní původní žádost o prodej pozemku parc. č.  277/3, parc. č. 301/2 a část (cca 187 m2) parc. č. 301/4, vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.

 

Dne 05.09.2019 rozhodlo Zastupitelstvo města usnesením č. 115/Z5/2019 bod 2 zveřejnit záměr prodeje pozemků na úřední desce.

 

V období od 09.09.2019 do 27.09.2019 byl majetkoprávní záměr vyvěšen na úřední desce.

 

Dne 08.11.2019 byl na objednávku odboru správy majetku vyhotoven znalecký posudek, kterým Ing. I░░ Š░░░ stanovil cenu v čase a místě obvyklém pozemků, a to 550 Kč/m2

 

Dne 01.07.2020 byl vyhotoven oponentní znalecký posudek pro objednavatele ZO ČZS osada Hřbitovní Nový Jičín, kterým Ing. I░░ V░░░░ stanovil obvyklou cenu pozemků 304 Kč/m2.

 

Dne 07.10.2020 podala ZO ČZS osada Hřbitovní Nový Jičín novou žádost, v níž žádala i o prodej pozemků parc. č. st. 1828, parc. č. st. 1934, parc. č. st. 1706, parc. č. st. 1970, parc. č. st. 1952, parc. č. st. 1951, vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, za navrhovanou cenu 304 Kč/m2. Jako argument pro nižší kupní cenu uvedli, že zahrádkářská osada byla vybudována na pozemcích bývalé skládky a současný stav pozemku je dílem neustálé trpělivé práce všech členů ZO Hřbitovní. Členové ZO Hřbitovní do zanedbaného pozemku investovali čas i peníze, bylo provedeno zasíťování elektrickou energií a rozvod vody, pozemek byl oplocen a nadále je nejen udržován, ale systematicky zušlechťován, takže přispívá k pestrosti krajinného rázu a podílí se i na ochraně přírody a životního prostředí. Město Nový Jičín tak ušetřilo nemalé finanční prostředky, které by jinak byly vydány na sanaci této skládky, a každoročně šetří další finance, které by bylo zapotřebí vydat na udržování pozemku.

 

Dne 18.01.2022 byl na podnět zadavatele znaleckého posudku ZO ČZS osada Hřbitovní Nový Jičín vyhotoven Ing. I░░░░ V░░░░ ░ nový znalecký posudek, kterým stanovil obvyklou cenu ideálního 1 m2 pozemku zahrádkářské osady na 338 Kč.

 

Dne 27.01.2022 obdržel odbor správy majetku žádosti o prodej pozemků jednotlivých vlastníků staveb bez čp/če umístěných na pozemcích ve vlastnictví města Nový Jičín v zahrádkářské osadě, a to:

 

  • P░░ G░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Loučka, Nový Jičín, PSČ 741 01, parc. č. st 1951 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 17 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
  • E░░ B░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín, PSČ 741 01, parc. č. st 1952 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 15 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
  • E░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín, PSČ 741,01, parc. č. st 1970 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 18 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
  • B░░░░ P░░░ , ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nový Jičín, PSČ 741 01, parc. č. st 1706 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 15 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
  • J░░░░ B░░░ , ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nový Jičín, PSČ 741 01, parc. č. st 1934 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 21 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
  • R░░░░ ░ K░░ , n░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Loučka, Nový Jičín, PSČ 741 01, parc. č. st 1828 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 16 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,

 

Stanoviska OŽP, OÚPSŘ a ORI k prodeji pozemků pod stavbami bez čp/če byla bez připomínek.

 

Dne 23.06.2022 byla ZO ČZS osada Hřbitovní Nový Jičín zaslána žádost o vyjádření, zda  nadále trvají na prodeji pozemků za cenu 338 Kč/m2 nebo jsou připraveni o ceně jednat, jelikož mezi výše uvedenými znaleckými posudky je velmi výrazný rozdíl. Odpověď ze dne 07.07.2022 tvoří část přílohy č. 4  předloženého materiálu.

 

V závislosti na skutečnosti, že město musí hospodařit se svými nemovitostmi s péčí řádného hospodáře a odchylku od ceny obvyklé musí odůvodnit, je v případě schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků nezbytně nutné nechat vyhotovit nový znalecký posudek na odhad aktuální obvyklé ceny.

 

Dne 11.02.2023 byl na objednávku odboru správy majetku vyhotoven znalecký posudek, kterým Ing. I░░ Š░░░ stanovil cenu v čase a místě obvyklou nezastavěných pozemků (parcelní čísla pozemková) v částce 6 250 000 Kč, tj. 560 Kč/m2, a dále byl vyhotoven znalecký posudek na stanovení ceny v čase a místě obvyklém na zastavěné pozemky (parcelní čísla stavební) v částce 1 000 Kč/m2.

 

Dne 27.06.2023 proběhlo jednání s paní Ing. P░░░ B░░░░ ░ a panem Ing. F░░░░ R░░░░ ░ a na opačné straně s JUDr. Václavem Dobrozemským a panem Ing. Kamilem Žákem, a to o výši kupní ceny a o zřízení věcného práva zákazu zcizení. Na tomto jednání bylo zástupci města sděleno, že město trvá na ceně obvyklé tj. 1000 Kč/m2 pozemku zastavěných stavbou a 560 Kč/m2 ostatních pozemků. Pokud tato cena nebude ZO akceptována, nic nebrání užívání na základě platné nájemní smlouvy se zvýhodněným nájmem. Ze strany ZO bylo dne 05.08.2023 potvrzeno, že členská základna tuto nabídku přijala.

 

Primárně byl zájem členů ZO pozemky v osadě odkoupit do vlastnictví jednotlivých členů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 40 členů, byl by tento záměr administrativně i finančně pro město náročný, proto je preferován prodej městských pozemků pobočnému spolku - Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu osada Hřbitovní Nový Jičín.

 

Vzhledem k tomu, že město má zájem na tom, aby osada fungovala i nadále jako zahrádkářská kolonie a nedošlo např. ke spekulativnímu prodeji pozemků nějaké investiční skupině, požaduje město, aby součástí smlouvy byl zřízen institut zákazu zcizení, jako práva věcného. V případě, že by byl ze strany kupujícího zájem o následný převod pozemků na všechny oprávněné členy osady a byl by doložen městu tomu odpovídající geometrický plán a jmenný seznam zájemců, bude radě města předložen návrh, aby s takovým převodem (s ohledem na předpokládaný zákaz zcizení) vyslovila souhlas.

 

Dle vyjádření daňové poradkyně se bude u prodeje pozemků aplikovat osvobození od DPH.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 809/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města prodat předmětné pozemky za cenu obvyklou stanovenou Znaleckým posudkem č. 1415/24/2023 a 1414/23/2023, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 12 800 Kč, s podmínkou zřízení věcného práva zákazu zcizení k převáděným pozemkům na dobu určitou 15 let.

 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková
 

Zveřejněno na úřední desce: od 27.07.2023 do 14.08.2023

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


Zpracovala: Ivana Barošová


Datum: 21.08.2023