Bod programu č. 50
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, lokalita Skalka
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu Ing. M░░░ U░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín, a manželů Ing. P░░ H░░░░ nar. ░░░░ ░░ a P░░░ H░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ oba bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 478/2, 478/3 a 478/4 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu pro bydlení v RD, parkovou zónu a plochu parkoviště.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - podklady k pozemkům parc. č. 478/2, 478/3 a 478/4 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha č. 2 – stanovisko pořizovatele územního plánu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

O pořízení změny územního plánu rozhoduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce, a to z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, případně na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

 
Byl podán následující návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín ze strany fyzických osob:

 

Pozemky parc. č. 478/2, 478/3 a 478/4 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (viz příloha č. 1)

Návrh Ing. M░░░ U░░░ a manželů Ing. P░░ H░░░ a P░░░ H░░░░ ░ na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 478/2, 478/3 a 478/4 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu pro bydlení v RD, parkovou zónu a parkoviště.

 

Důvody uvedené navrhovateli:

Možnost změny využití pozemků orné půdy s nízkou kvalitativní úrovní, aktuálně užívané jako 2x ročně kosená květnatá louka, na nově navrženou ploch pro bydlení, lesoparkovou zónu pro veřejnost a parkoviště ze zatravňovacích rohoží pro využití návštěvníky amfiteátru Na Skalkách.

 

Návrh úhrady nákladů na pořízení změny:

Navrhovatelé jsou ochotni se dle domluvy částečně podílet na úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.

 

Další podklady, které jsou povinnou součástí návrhu na pořízení změny zkráceným postupem jsou součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

Žádost byla předložena Komisi architektury a rozvoje města a Komisi životního prostředí k posouzení s následujícím závěrem:

Komise architektury a rozvoje města – usnesení nebylo přijato – návrh usnesení „nedoporučuje návrhu vyhovět“ Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 2.

Komise životního prostředínedoporučuje návrhu vyhovět.

 

K návrhu na změnu se dále vyjádřil:

Městský architekt – vyjádření: "U dané lokality souhlasím se zachováním jejího rázu a využití dle platného ÚP.

Základní limitou pro dané území je pro mne charakter krajiny, kdy hrana hřebene Skalky po Svinec vytváří přirozenou krajinnou dominantu, která z jihu rámuje město.

Daná lokalita tvoří vrchol Skalky a svým lučním charakterem tvoří přechodovou část mezi městskou strukturou a přírodně komponovanou krajinou.

Toto sepětí s krajinou vnímám u města Nový Jičín jako velmi vysokou přidanou hodnotu a podtrhuje jeho charakter města, které leží na rozhraní různých krajinných celků, tedy Poodří a Podbeskydí.

Současně případná zástavba, i kdyby jen podél SZ nižší části, by znamenala nutnost vybudování nové dopravní a technické infrastruktury uvnitř území, tedy nežádoucí vtažení dopravy do klidové části území. Také je třeba vzít v úvahu terénní reliéf výrazněji plochého vrcholu Skalky, tedy jakákoliv zástavba, i byť jednopodlažní bude tvořit pohledovou bariéru směrem k městu.

Z výše uvedeného vyplývá, že zástavbu v dané lokalitě nedoporučuji.

 

Spíše bych se zde snažil o větší provázanost s lesoparkem Skalky i s případným vložením pobytových funkcí parkového charakteru. To však není, pro vlastníka, zajímavé investičně a také je nutná změna na plochu ZLp.

 

Důležitou skutečností je také to, že v rámci města jsou vhodnější lokality pro zástavbu RD a město má převis těchto zastavitelných ploch.

Zde by byla na místě možná širší debata nad rozsahem těchto ploch a jejich reálné zastavitelnosti, zda něco nevypustit a neponechat si jistou rezervu. Toto bych však nevztahoval k předmětné lokalitě Skalky."

 

Stanovisko pořizovatele (dle § 46 odst. 2 stavebního zákona): Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, posoudil návrh z hlediska souladu s právními předpisy a nedoporučuje návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Podrobné stanovisko pořizovatele je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

 

Stanovisko RM: Návrh na pořízení změny územního plánu byl projednán na 20. schůzi RM konané dne 22.11.2023. RM doporučila nepořídit navrhovanou změnu územního plánu.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 23.11.2023