Bod programu č. 52
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej části pozemků parc.č. 558/11 a parc. č. 558/25 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2533
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. st. 2235 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 - rozdíl 1 m2 vzniklý zaokrouhlením nových výměr (bod. 14.7b přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), nově vzniklého dle geometrického plánu č. 1757-70336b/2019 sloučením části pozemku parc. č. 558/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) označeném dle geometrického plánu č. 1757-70336b/2019 jako díl „a“ o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 558/25 (trvalý travní porost) označeném dle geometrického plánu č. 1757-70336b/2019 jako díl „b“ o výměře 2 m2, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO 247 29 035, sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.985 Kč + 21 % DPH ve výši 1.466,85 Kč a za podmínky, že nabyvatel uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč, majetkoprávní záměr č. 2533.

Přílohy
1. příloha č. 1 - snímek katastrální mapy s orientačním zákresem umístění stavby (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. příloha č. 2 - geometrický plán pro vyznačení budovy č. 1757-70336b/2019 (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. příloha č. 3 - darovací smlouva č. P2016-043/OMRI (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. příloha č. 4 - dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. P2016-043/OMRI (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. příloha č. 5 – budoucí smlouva kupní a smlouva o právu provést stavbu č. P2017-376/OSM (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Tento majetkoprávní záměr souvisí s investiční akcí města Nový Jičín. Trafostanice je již v terénu umístěna a slouží pro připojení bývalého „Domu sester“ na ul. K Nemocnici, Nový Jičín. Jedná se o stavbu na pozemku parc.č.  st. 1702, která byla předána do užívání v r. 1985, čili ke dni zahájení rekonstrukce bylo její stáří 32 let. Stavba původně sloužila jako budova bytová pro ubytování studentů a zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

 

Město Nový Jičín získalo výše citovaný objekt  s pozemky do vlastnictví od Moravskoslezského kraje v roce 2016 na základě Darovací smlouvy evidované pod č. P2016-043/OMRI (viz příloha č. 3). Původní záměr  "Dům bydlení a sociálních služeb" byl přehodnocen a zastaven.  V objektu  "Bytový dům k Archívu" byly vybudovány byty v letech 2021-2022.


Pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení  na výstavbu nové distribuční stanice DTS  byla nejprve se společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřena budoucí smlouva kupní  a smlouva o právu provést stavbu evidovaná pod č. P2017-376/OSM (viz Příloha č. 5). Nyní po dokončení stavby dochází ke splnění smluvních podmínek a k uzavření smlouvy kupní.

Dodatkem č. 1 (viz Příloha č. 4)  byl upraven čl. III. odst.1 Darovací smlouvy č. P2016-043/OMRI vztahující se k omezujícím podmínkám Darovací smlouvy a byl vydán souhlas  "dárce" k převodu nemovitého majetku do vlastnictví třetí osoby.  

 

Rozdíl 1 m2 vznikl zaokrouhlením nových výměr (bod 14.7b přílohy vyhlášky č.357/2013 Sb.) 

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1550/159/2023 ze dne 29.07.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 6.985 Kč. K této částce je připočítáno DPH v zákonné sazbě 21% ve výši 1.466,85.  Kupní cena celkem činí 8.451,85 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč.

 

Rada města dne 22.11.2023 usnesením č. 1076/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města  rozhodnout o prodeji výše citovaných předmětných částí pozemků.

 

Zveřejněno na úřední desce od 12.09.2023 do 29.09.2023.

 

 

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková 

 


Závěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Předkládá:      Ing. Jana HavranováDatum:   23. 11. 2023