Bod programu č. 23
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Nabytí obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s.r.o.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o budoucích smlouvách o převodu obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s.r.o., se sídlem Husova 1241/3, Nový Jičín, IČO 19875916, mezi městem Nový Jičín, jako budoucím nabyvatelem, a společníky společnosti Nové Slunce s.r.o., tj. p. K░░░░ J░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín (majitelkou 50 % obchodního podílu), a p. M░░░░ J░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín (majitelem 50 % obchodního podílu), jako budoucími převodci, a to ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Nové Slunce - výpis z OR k 16.11.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. MKS - návrh využití Nového Slunce (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Příloha č. 1 - Nové Slunce - sml. o budoucí sml. o převodu obch. podílů (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Předkládaný návrh vychází ze záměru města získat do svého vlastnictví nemovitosti nacházející se na adrese Husova 1241/3, Nový Jičín (tj. restauraci Nové Slunce), zřídit v nich kulturní dům a ten trvale provozovat.

 

V současnosti jsou tyto nemovitosti ve vlastnictví společnosti Nové Slunce s.r.o., se sídlem Husova 1241/3, Nový Jičín, IČO 19875916. Společnost Nové Slunce s.r.o. spoluvlastní rovným dílem p. K░░░░ J░░░░ ░ a p. M░░░ J░░ . Výpis této společnosti z obch. rejstříku je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

 

Společnost Nové Slunce s.r.o. vznikla odštěpením části jmění rozdělované obchodní společnosti LAKAR s.r.o., se sídlem Husova 1241/3, 741 01 Nový Jičín, IČ 61973548. Ze společnosti  LAKAR s.r.o. přešla do vlastnictví společnosti Nové Slunce s.r.o. část jmění uvedená v Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti s ručením omezeným, vyhotoveném dne 21.09.2023. Rozhodným dnem tohoto rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti je den 01.11.2023. Část jmění, která přešla na novou společnost, představují nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 1111 v katastrálním území Nový Jičín - Horní Předměstí, tedy nemovitosti tvořící areál restaurace Nové Slunce.

 

Při jednání se stávajícími vlastníky byla nejprve ze strany města nabídnuta možnost převodu vlastnického práva k nemovitostem, což bylo vlastníky odmítnuto. Ze strany vlastníků byl nabídnut převod stávající společnosti LAKAR s.r.o., která provozuje prodejnu s kuchyňským vybavením. Tato možnost byla odmítnuta ze strany města. Jako kompromisní řešení bylo dohodnuto, že vznikne nová obchodní společnost s majetkem představujícím areál Nové Slunce, přičemž předmětem převodu budou obchodní podíly v této nové společnosti ve výši 100 % do vlastnictví města. Důvodem pro takto navržený postup (tj. nejprve uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a až následně převod obchodních podílů, zápis změny vlastníka do obchodního rejstříku a poté úhrada kupní ceny) je zájem stávajících vlastníků postupně během následujících 12 měsíců utlumit provoz prodejny kuchyňského vybavení a provoz tohoto závodu ukončit. Nemovitosti by tedy měly být v tomto smyslu předány městu vyklizené. Jediným dalším uživatelem prostor v objektu je pan Marek Plíhal, který provozuje restauraci Nové Slunce. V tomto případě se předpokládá zachování provozu za stávajících podmínek.

 

Navržený postup získání obchodních podílů zahrnuje postupné uzavření tří smluv:

a) jedné třístranné smlouvy o budoucích převodech (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), a

b) dvou dvoustranných smluv o převodu jednotlivých podílů, s každým ze stávajících společníků zvlášť (navržené znění těchto smluv je začleněno do přílohy č. 1 tohoto materiálu).

Smlouvy ad b) budou uzavřeny do jednoho roku od uzavření smlouvy uvedené ad a). Tím lze docílit odložení nabytí vlastnictví podílů až na počátek roku 2025. Úhrada kupní ceny za obchodní podíly ze strany města se proto dle odsouhlaseného harmonogramu předpokládá v roce 2025. Kupní cena ve výši 28.000.000 Kč je zařazena jako závazek k financování vybraných akcí města na rok 2024 a 2025, který je součástí materiálu Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024.

 

Nabytím obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s.r.o., se město stane jejím jediným společníkem (tj. 100 % vlastníkem). Rada města pak bude vykonávat působnost jejího nejvyššího orgánu, tedy valné hromady, tedy především jmenovat a odvolávat jednatele společnosti, rozhodovat o rozdělení zisku (či úhradě ztráty), schvalovat účetní závěrku, společenskou smlouvu a její změny, rozhodovat o podstatných záležitostech společnosti i o jejím případném zrušení s likvidací apod. O dalším osudu a fungování této společnosti v roce 2025 a dále bude rozhodnuto s ohledem na aktuální potřeby města, právní a daňové záležitosti a vhodnost zajištění některých agend a činností prostřednictvím obchodní společnosti.

 

Návrh MěKS na využití předmětných nemovitostí je přílohou č. 3 tohoto materiálu. Dle něj má areál sloužit jako víceúčelové zařízení pro kulturní a společenské účely, jehož provozovatelem bude právě MěKS.

 

V návrhu rozpočtu města na rok 2024 je vyčleněna částka 500.000 Kč na zpracování studie proveditelnosti a využitelnosti celého areálu. Tato studie bude mít za úkol navrhnout optimální využití všech prostor, tedy jak jednotlivých budov a místností, tak pozemků (zahrady), s rozdělením na jednotlivé etapy pro následnou realizaci. S dalšími pracemi, tj. zpracováním projektové dokumentace, se počítá v roce 2024, respektive 2025. Vlastní rekonstrukce bude probíhat s ohledem na plánovanou etapizaci i zajištění finančních prostředků v dalších letech, přičemž prioritou bude zprovoznění velkého sálu a nezbytného zázemí (vstup, šatny, sociální zázemí, zázemí pro účinkující a pořadatele - produkci). V souvislosti s připravovaným záměrem výstavby nové tělocvičny v areálu Základní školy Tyršova je řešeno širší území (prostor mezi areálem ZŠ, budovou katastrálního úřadu a městské knihovny, včetně objektu Slovanská 3), a to pro vybudování parkovacích míst pro vozidla návštěvníků zde zmíněných provozů a areálů, tedy včetně budoucího kulturního zařízení Nové Slunce.

 

Záměr získání a využití areálu Nové Slunce pro zamýšlený účel je kvitován ze strany MěKS a toto využití doporučil i městský architekt. Podstatnou skutečností a výhodou budovy, která je nemovitou kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 36395/8-3175), je, že dispozice pro kulturní a společenské účely (původně kino, restaurace s velkým sálem) zůstaly zachovány. Areál lze dále upravit k zamýšlenému účelu: stávající garáže, skladové prostory, dílny a dosud nevyužité místnosti lze uzpůsobit nejen pro účely vlastního kulturního zařízení (tj. jako nezbytné zázemí pro vystupující, obsluhu a produkci), ale i pro další zaměstnance MěKS (např. propagační oddělení). Navíc se již dnes podstatná část letních kulturních akcí města koná v zahradě restaurace Nové Slunce (letní kino, hudební festivaly a koncerty, akce pro děti,..).

 

Získáním areálu Nové Slunce by vznikla příležitost pro vytvoření vhodného prostoru a prostředí pro kulturní a společenské akce města či jiných subjektů. Zároveň by tím bylo umožněno přemístění některých provozů a pracovišť MěKS do tohoto prostoru, čímž by došlo k soustředění účelově blízkých objektů v nevelkém území (kulturní dům, knihovna, divadlo, středisko volného času, základní škola, mateřská škola).

 

 

Stanovisko komise: Komise RM pro správu majetku na svém jednání dne 01.11.2023 svým usnesením vzala na vědomí podané informace o převedení s.r.o. na město, s tím, že financování bude až v roce 2025 z rozpočtu města, a vyjádřila svůj souhlas se záměrem.

 

Stanovisko věcně příslušného odboru úřadu: OŠKS doporučuje schválení předloženého návrhu.

 

Stanovisko Rady města: Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1046/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracoval: Mgr. Michal Horuta

 

Datum: 29.11.2023