Bod programu č. 44
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Výkup pozemků v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, V 603
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

odmítnout nabídku Ing. K░░░░ G░░ M░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Praha 6, PSČ 161 00, na prodej pozemků parc.č. 116/1, parc.č. 308/2 a parc.č. 582/1, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, za cenu celkem 849.000 Kč a dále pozemku parc.č. 123/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, za cenu 500 Kč/m2/zastavitelné části pozemku, a 40 Kč/m2/zbylé části pozemku, majetkoprávní záměr V 603.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. doplnění nabídky ze dne 26.02.2024 - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. stanovisko ORI - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. stanovisko OÚPSŘ - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 26.01.2024 nabídku Ing. K░░░░ G░░ M░░░░ ░ , zastoupené M░░░░ ░ Č░░░░ ░ ,  k odprodeji předmětných pozemků.

Dne 26.02.2024 byla tato nabídka doplněna a byla upřesněna požadovaná cena nemovitostí – viz příloha č. 2.

 

Stanovisko:

OÚPSŘ – viz příloha č. 4

OŽP – vzhledem k tomu, že je nedostatek parcel vhodných pro náhradní výsadby stromů, hodnotíme záměr výkupu jako vhodný.

ORI – viz příloha č. 3

OV – Plochy podél zástavby jsou začleněny do ploch užívaných v souvislé ploše v souladu s uvedenou kulturou jako travnatý povrch. Plochy v místě pravděpodobně užívá ZD Starojicko, a.s.. Plocha u vodní nádrže sousedí s pozemkem města Nový Jičín a také s pozemkem v majetku Lesy ČR s.p. Vodní nádrž je v majetku Lesy ČR, s.p. Vzhledem ke skutečnosti, že podle platného územního plánu nevyplývá v dlouhodobém výhledu změna využití, nedoporučujeme plochy odkoupit. Pozemky by měly být dále využívány nynějším způsobem, tedy jako travnatý povrch, nebo součást vodní nádrže. Ve věci byli současně osloveni se stejnou nabídkou i majitelé okolních pozemků v soukromém vlastnictví.

 

Rada města dne 22.05.2024 usnesením č. 1529/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města odmítnout nabídku Ing. K░░░░  G░░  M░░░░ ░ .

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr:    OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová


Datum:   28.05.2024