Bod programu č. 39
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Prodej částí pozemků parc. č. 507/1 a parc. č. 507/7 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3302
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 507/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a část pozemku parc. č. 507/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), nově dle Geometrického plánu č. 1799-49/2020 označené jako pozemek parc. č. 507/21 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 344 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, paní J░░ K░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1064/46/2021 ve výši 309.600 Kč + DPH dle aktuálně platné výši, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.400 Kč, majetkoprávní záměr č. 3302.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1799-49/2020 (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. znalecký posudek č. 1064/46/2021 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 24.04.2020 žádost paní J░░ K░░░░ ░ na prodej části (cca 210 m2) pozemku parc. č. 507/7 a části (cca 140 m2) pozemku parc. č. 507/1 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z důvodu narovnání vlastnických vztahů v souvislosti s převodem majetku z pozůstalostního řízení.

 

Na částech pozemků města parc. č. 507/1 a parc. č. 507/7 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí se nachází plot s kamennou podezdívkou, výška 30-50 cm nad terénem.

 

Žadatelka o odkup pozemků byla v rámci pozůstalostního řízení upozorněna na skutečnost, že část plotu se nachází na pozemku ve vlastnictví města Nový Jičín. Části pozemků, na kterých se nachází stavba plotu, je v katastru nemovitostí vedena jako druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace.

 

Vzhledem ke stanovisku Odboru územního plánování a stavebního řádu byla žadatelce napsána výzva k doložení povolení ke stavbě plotu na pozemku parc. č. 507/7 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. Dne 22.06.2020 byly dodány listiny k existenci stavby plotu. Dále bylo žadatelce doporučeno, aby pro možnost legalizace oplocení podala návrh na změnu územního plánu, což žadatelka učinila.

 

Již v roce 2020 bylo Radou města schváleno zveřejnění záměru. Ten byl zveřejněn na úřední desce od 14.07.2020 do 31.07.2020. Následně bylo Radou města doporučeno schválení prodeje pro paní žadatelku Zastupitelstvem města. Vzhledem k platnému Územnímu plánu Nový Jičín by ani nabytí pozemku do jejího vlastnictví neumožnilo legalizaci oplocení, což při ceně prodávaných nemovitostí nedávalo smysl, proto byl záměr ze strany OSM přerušen a žadatelce bylo doporučeno nejdříve vyřešit změnu územního plánu.

 

Jelikož od posledního zveřejnění záměru uplynulo více jak dva roky, navrhujeme záměr opakovaně zveřejnit, a to jako záměr adresný.

 

Na základě geometrického plánu č. 1799-49/2020 byl z pozemku parc. č. 507/1 oddělen díl „b“ o výměře 137 m2 , z pozemku parc. č. 507/7 díl „a“ o výměře 207 m2 a sloučením dílů „a“ a „b“ vznikl nově pozemek parc. č. 507/21 o výměře 344 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, který bude předmětem prodeje. Geometrický plán zajistila na své náklady žadatelka.

 

V původním přijatém usnesení ze dne 14.02.2024 byla náhrada za bezdůvodné obohacení vypočtena dle ceníku nájemného pozemků ve vlastnictví města v bonitě ostatní plocha, ostatní komunikace (115,10 Kč/m2/rok).

V rámci přípravy materiálu do zastupitelstva města bylo zjištěno, že náhrada za bezdůvodné obohacení je neúměrně vysoká proto, že byla vypočtena z bonity ostatní plocha, ostatní komunikace. A ne podle jejich faktického užívání, tj. zahrada.

 

V roce 2023 cena nájemného za zahradu činilo 6,91 Kč/m2/rok. Tedy 344 m2 x 6,91 Kč/m2/rok, což dělá 2.377,04 Kč za rok 2023.

V letech 2022 a 2021 činila cena nájemného za zahradu 6 Kč/m2/rok. Tudíž 344 m2 x 6 Kč/m2/rok, což se rovná 2.064 Kč/rok, za roky 2022 a 2021 to dělá 4.128 Kč. Celková částka náhrady za bezdůvodné obohacení činí 6.505,04 Kč.

 

Stanoviska

 

OŽP

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek
Správa městské zeleně: Pozemek je zaplocen, není udržován prostřednictvím TSM Nového Jičína, je dlouhodobě využíván žadateli. Nemáme námitek.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ORI: Z hlediska koordinace s rozvojovými a investičními záměry města nemáme připomínek.

 

OÚPSŘ: Vůči prodeji části pozemku parc. č. 507/7 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí nemáme námitky. Po vydání změny č. 8 územního plánu Nový Jičín (předpoklad 6/2024) nebude mít odbor územního plánování a stavebního řádu námitky k prodeji části pozemku parc. č. 507/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

 

OF: Po seznámení se znaleckým posudkem, vyjádření OÚPaSŘ a výpisem z KÚ jsem přesvědčena, že části pozemků parc. č. 507/7 a parc. č. 507/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí jsou stavebními pozemky a při prodeji bych připočetla ke kupní ceně 21% DPH.

 

Rada města dne 17.01.2024 usnesením č. 1200/22R/2024 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje pozemků.

 

Rada města dne 14.02.2024 usnesením č. 1293/23R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat předmětné pozemky a následně dne 20.03.2024 usnesením č. 1377/24R/2024 rozhodla uplatnit náhradu za bezdůvodné obohacení z titulu užívání částí pozemků za období 3 let zpětně a to ve výši 6.505,04 Kč.

 

Zveřejněno na úřední desce: od 19.01.2024 do 06.02.2024


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                          Mgr. Michal Horuta

 

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracoval: Ivana Barošová

 

Datum:   20.05.2024