Bod programu č. 36
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Zrušení předkupního práva - areál nemocnice AGEL Nový Jičín, bez MPZ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít s Moravskoslezským krajem dohodu o zrušení předkupního práva města Nový Jičín k pozemkům parc.č. 622/30, parc.č. 631/4, parc.č. 633/1, parc.č. 633/15, parc.č. 633/16, parc.č. 633/18, parc.č. 633/19, parc.č. 633/20, parc.č. 633/21, parc.č. 633/25, parc.č. 633/26, parc.č. 653, parc.č. St. 1097, parc.č. St. 489, parc.č. St. 525, parc.č. St. 613, parc.č. St. 628 a parc.č. St. 648, včetně budov, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, majetkoprávní záměr - bez MPZ.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. žádost MSK (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Směnná smlouva a smlouva o předkupním právu ze dne 22.11.2000 (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. dodatek směnné smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 06.02.2024 žádost MSK o zrušení předkupního práva věcného k předmětným nemovitostem – areál nemocnice AGEL Nový Jičín – viz příloha č. 2.
 

Předkupní právo bylo zřízeno Směnnou smlouvou a smlouvou o předkupním právu ze dne 22.11.2000 – viz příloha č. 3. Předmětem směny byla zejména budova dětského oddělení, transfúzní stanice, prádelna, vrátnice a hlavní (historická) budova nemocnice v Novém Jičíně (bývalý historický majetek města) a areál zimního stadionu spolu s bývalou administrativní budovou v areálu TSM Nový Jičín.  V případě uplatnění předkupního práva by bylo Město povinno ČR (respektive MSK) zaplatit za tyto nemovitosti cenu zjištěnou soudním znalcem podle právního předpisu o oceňování majetku platného v době realizace předkupního práva, sníženou o částku 14.043.179 Kč. Je nepochybné, že by se jednalo o desítky milionů korun. Například pozemek pod hlavní budovou č.p. 865 měl v době směny výměru 1.869 m2. Nyní po různých opravách a přístavbách má výměru 2.355 m2. Generální rekonstrukcí prošla budova dětského oddělení. Areál nemocnice je natolik funkčně a technicky provázaný, že rozdělení jednotlivých technologií by stálo značné finanční prostředky, pokud by to bylo vůbec realizovatelné. Navíc by nastala anomálie (stejně jako před směnou), kdy by areál nemocnice vlastnili dva vlastníci. Již stávající situace s existencí předkupního práva je dle sdělení MSK překážkou při realizaci investic, zejména u dotačních titulů. Stav, kdy by areál vlastnilo více vlastníků, by situaci ještě zhoršil. Rovněž není standardní, že předkupní právo bylo sjednáno na dobu neurčitou.   Stávající praxe je taková, že předkupní právo se sjedná na dobu určitou.

 

Je namístě dále uvést, že žádný ze strategických dokumentů města nepočítá s tím, že by město budovalo a provozovalo na území města zdravotnické zařízení.

 

Korektní vztahy mezi MSK a městem dokládá i fakt, že vedle různých dotací MSK převedlo v minulosti formou daru na město pozemky v účetní hodnotě (nikoli v tržní) cca 4 mil. Kč a budovy v účetní hodnotě 40,8 mil. Kč. Předjednaný je rovněž bezúplatný převod (nebo převod za symbolickou částku) hasičské zbrojnice na ulici Zborovská.

 

S ohledem na shora uvedené se doporučuje žádosti MSK vyhovět.

 

Rada města dne 22.05.2024 usnesením č. 1537/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít s Moravskoslezským krajem dohodu o zrušení předkupního práva.


Stanovisko právní služby: 

Nárok města na slevu ve výši cca 14 mil. Kč, který je pro případ využití předkupního práva sjednán v čl. VIII Směnné smlouvy z r. 2000, lze považovat za majetkovou hodnotu. Proto by zrušení předkupního práva mohlo být vykládáno jako vzdání se této majetkové hodnoty. A to bez protiplnění a navíc v situaci, kdy dosavadní nájemce předmětných nemovitostí patrně má zájem o jejich koupi, a kdy MSK patrně jedná o jejich převodu na něj. Z hlediska péče řádného hospodáře o majetek města by proto bylo vhodnější buďto sjednat za zrušení předkupního práva protiplnění nebo si toto předkupní právo ponechat, ale pak jej nevyužít, než se jej pouze vzdát, a s ním i nároku na slevu.   

Mgr. Michal Horuta

 

Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracoval:    Barbora Hradilová


Datum:   28.05.2024