Bod programu č. 38
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Směna pozemku parc.č. 573/2 za část pozemku parc.č. 594/2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3017
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

směnit pozemek parc.č. 573/2 (trvalý travní porost), o výměře 6.261 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (ve vlastnictví města Nový Jičín) za část pozemku parc.č. 594/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), která je dle Geometrického plánu č. 1867‑600/2022 označena jako pozemek parc.č. 594/45 (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 1.694 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 45192057.

Cena pozemku parc.č. 573/2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí byla stanovena dohodou obou stran na částku 1.000 Kč/m2, celkem tedy 6.261.000 Kč + DPH ve výši sazby platné ke dni uzavření směnné smlouvy.

 

Cena části pozemku parc.č. 594/2, označená dle Geometrického plánu č. 1867‑600/2022 jako pozemek parc.č. 594/45 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí byla stanovena dohodou obou stran na částku 1.000 Kč/m2, celkem tedy 1.694.000 Kč + DPH ve výši sazby platné ke dni uzavření směnné smlouvy.

 

Společnost ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 45192057 uhradí městu Nový Jičín doplatek cen převáděných nemovitostí ve výši 4.567.000 Kč + DPH ve výši sazby platné ke dni uzavření směnné smlouvy a dále polovinu nákladů spojených se směnou ve výši 7.850 Kč, majetkoprávní záměr č. 3017.

Přílohy
1. snímek ČSAD (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek NJ (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Geometrický plán č. 1867 600/2022 (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. Znalecký posudek č. 1027/9/2021 - pozemek město NJ (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. Znalecký posudek č. 1218/200/2021 - pozemek ČSAD (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. Oponentní znalecký posudek ČSAD (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Pozemek parc.č. 573/2 (trvalý travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí se nachází za obchodním domem Kaufland, vedle firmy PELA CZ, a.s., směrem na Bochetu.
Tento pozemek byl nabízen k prodeji formou nabídkového řízení v minulosti opakovaně, a to od 01.09.2020 do 16.10.2020 a dále pak od 12.02.2021 do 01.04.2021, kdy město bylo kontaktováno s dotazy případných zájemců, avšak nakonec nebyla zájemci žádná nabídka podána.

 

Následně Rada města dne 19.05.2021 usnesením č. 1313/R44/2021 a dále Zastupitelstvo města dne 14.06.2021 usnesením č. 364/Z16/2021 vzali na vědomí informaci o ukončení nabídkového řízení.

 

Město dlouhodobě jedná se společností ČSAD o nabytí částí pozemků v jejich areálu (pozemky přiléhající k parkovišti u zimního stadionu a bývalého horního házenkařského hříště), které jsou v rámci studie modernizace letního stadionu navrženy pro zřízení parkovacích ploch. Společnost ČSAD ani po opakovaných jednáních nesouhlasila s pouhým prodejem svých pozemků. Nakonec přistoupili na možnou směnu za jiné pozemky v majetku města.

 

Pozemek ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s. je zatížen věcnými břemeny a dále zástavním právem. Společnost tudíž byla vyzvána, aby učinila kroky potřebné k možnosti převodu části nemovitosti. Nabytí předmětné části pozemku se jeví pro město jako strategické. V rámci připravované modernizace areálu letního stadionu a připravované výstavby nových sportovních zařízení se jeví jako zásadní problém nedostatek parkovacích a obslužných ploch, proto je doporučováno nabýt mimo jiné také pozemek ve vlastnictví ČSAD.

 

Dne 27.10.2021 obdržel OSM žádost společnosti ČSAD Ostrava a.s. o směnu části (cca 1.500 m2) pozemku parc.č. 594/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s. za pozemek parc.č. 573/2 (trvalý travní porost o výměře 6.261 m2) ve vlastnictví města Nový Jičín, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

 

Rada města dne 24.11.2021 usnesením č. 1593/R50/2021 rozhodla o zveřejnění záměru výše uvedené směny. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce od 01.12.2021 do 20.12.2021. Vzhledem k tomu, že jednání o ceně, která by byla akceptovatelná pro obě strany byla velmi složitá a od posledního zveřejnění uplynula dlouhá doba, navrhuje se, aby byl z opatrnosti záměr zveřejněn opakovaně.

 

Město nechalo zpracovat znalecké posudky: 

 

Cena pozemku parc.č. 573/2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí byla stanovena dle znaleckého posudku č. 1027/9/2021 ze dne 07.01.2021 znalcem Ing. Ivo Štefkem a to na částku 5.950.000 Kč (cca 950 Kč/m2) - viz příloha č. 5.

 

Cena pozemku parc.č. 594/2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí byla stanovena dle znaleckého posudku č. 1218/200/2021 ze dne 13.12.2021 znalcem Ing. Ivo Štefkem a to na částku 505 Kč/m2 - viz příloha č. 6.

 

Náklady na vyhotovení Znaleckého posudku č. 1027/9/2021 ve výši 2.800 Kč a Znaleckého posudku č. 1218/200/2021 ve výši 3.400 Kč a dále pak náklady na vyhotovení Geometrického plánu č. 1867-600/2022 ve výši 9.500 Kč uhradilo město Nový Jičín. Celkem náklady činí 15.700 Kč, kdy každá ze stran uhradí ½ , tj. 7.850 Kč.

 

ČSAD nesouhlasila s městem navrženým způsobem vypořádáni a nechali si vyhotovit svůj oponentní posudek, kdy cena pozemku parc.č. 594/45 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí byla stanovena dle znaleckého posudku č. 968-49/22 ze dne 04.12.2022 znalcem Ing. Pavlou Brady na částku 1.694.000 Kč (1.000 Kč/m2). - viz příloha č. 7.

 

V závěru roku 2023 se na posledním jednání strany dohodly, že pro ČSAD je akceptovatelná cena pro směnu 1.000 Kč/m2 u obou směňovaných pozemků. Vzhledem k tomu, že pro město je nabytí pozemků od ČSAD strategické, byl s tímto návrhem vysloven předběžný souhlas a takto bude záměr předložen do orgánů města.

 

Rada města dne 17.04.2024 usnesením č. 1476/26R/2024 rozhodla o zveřejnění záměru směny pozemků.

 

Zveřejněno na úřední desce od 19.04.2024 do 06.05.2024. 

 

Rada města dne 22.05.2024 usnesením č. 1512/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o směně částí předmětných pozemků.

 

Stanoviska:

 

OÚPSŘ– nemá námitek vůči prodeji, směně. Nedoporučuje však nájem pozemků – stavba kotce či přístřešku pro ovce neodpovídá navrhovanému využití dle ÚP.

ORI – preferuje prodej či směnu dle ÚP a doporučuje zajistit prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu do navazujícího území pro výstavbu bytových domů směrem do oblasti Pod Skalkou.

OŽP – správa městské zeleně  - z důvodu zajištění prostupnosti území a pěšího propojení mezi ulici K Nemocnici a rybníkem na Bochetě a možnosti obnovení stávajícího stromořadí v případě kácení požaduje OŽP zachovat (vytvořit) průchod ponecháním části (min. 4 m šíře) po celé délce pozemku ve vlastnictví města. Jinak bez námitek.

OF – prodej/směna pozemku podléhá DPH.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Eva FabíkováZávěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   27.05.2024