Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

účetní závěrku města Nový Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2023 dle příloh č. 1-14 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Inventarizace (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. - příloha č. 1 (k Inventarizaci) (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. - příloha č. 2 (k Inventarizaci) (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. - příloha č. 3 (k Inventarizaci) (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. - příloha č. 4 (k Inventarizaci) (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. - příloha č. 5 (k Inventarizaci) (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Zpráva interního auditu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Výkaz Rozvaha (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Výkaz zisku a ztráty (Neveřejná, Bez osobních údajů)
11. Výkaz Příloha (Neveřejná, Bez osobních údajů)
12. Výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
13. Výkaz Přehled o peněžních tocích (Neveřejná, Bez osobních údajů)
14. Přehled o přijatých úvěrech (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města Nový Jičín dne 22.05.2024,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města Nový Jičín dne 29.05.2024.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Jedná se o zákonnou povinnost v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí města Nový Jičín č. 2/2014. V přílohách jsou přiloženy i výkazy města k 31.12.2023 s obsahovou a číselnou náplní. Zbývající dva výkazy (Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství) nemají náplň, proto nebyly ani vygenerovány.


Nepodléhá zveřejnění na úřední desce.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 


Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

Datum: 24.05.2024