Bod programu č. 42
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Nabytí části pozemku parc.č. 835/1 v k.ú. Straník, MPZ V 583
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. ruší

své usnesení č. 150/3Z/2023 ze dne 13.03.2023,

2. rozhodlo

nabýt část pozemku parc. č. 835/1 (trvalý travní porost) dle geometrického plánu č. 695-74/2023 označenou jako pozemek parc.č. 835/2 (trvalý travní porost o výměře 294 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, z vlastnictví pana R░░░░ ░ F░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░  Nový Jičín, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.100 Kč/předmět převodu, majetkoprávní záměr č. V 583.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. geometrický plán č. 695-74/2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. znalecký posudek č. 1336/122/2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. vyjádrení protistrany k uzavření smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. stanovisko právního oddělení (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemek pod zpevněnou plochou, kdy majitel pan R░░░░ F░░░░ ░ ,░░░░ ░░░░ ░ bytem░░░░ ░░ Nový Jičín, zastoupen na základě plné moci Ing. M░░░░ G░░░░ ░░░░ , upozornil OSM, že zpevněná plocha z části leží na jeho pozemku. Předmětná zpevněná plocha není evidována v majetku města. Výkup je tedy dobrou vůlí města, aby zajistilo obslužnost a přístup občanů.
 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1336/122/2022 ze dne 20.09.2022 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 150 Kč/m2.
 

Město Nový Jičín projevilo vůli k  úplatnému nabytí předmětné části pozemku, a to Zastupitelstvem města, usnesením č. 150/3Z/2023 ze dne 13.03.2023. Po tomto schválení Zastupitelstvem města zaslal odbor správy majetku protistraně návrh kupní smlouvy ke schválení, kdy protistrana reagovala tak, že by chtěla upřesnit převáděnou část pozemku s geodetem na místě samém, ale s kupní cenou souhlasila.
 

Proběhlo tedy upřesnění předmětu převodu, výměra se snížila, proto je třeba majetkoprávní záměr projednat opětovně.
 

Protistrana dále požádala o vydání bezdůvodného obohacení za užívání předmětné části pozemku, kdy Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 733/16R/2023 neschválila zaplacení náhrady za bezdůvodné obohacení.

 

Stanoviska:

 

OV Straník – doporučuje výkup předmětné části pozemku s tím, že požaduje zachovat průjezdnost na zpevněné ploše minimálně pro pohyb cyklistů a chodců.

 

Stanovisko právní oddělení k bezdůvodnému obohacení – viz příloha č. 7

 

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 733/16R/2023 zrušila své usnesení č. 330/7R/2023 ze dne 22.02.2023, doporučila Zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 150/3Z/2023 ze dne 13.03.2023, doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí části předmětného pozemku z vlastnictví pana R░░░░ ░  F░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nový Jičín, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.100 Kč/předmět převodu a neschválila zaplacení náhrady za bezdůvodné obohacení z titulu užívání části předmětného pozemku panu R░░░░ ░  F░░░░ ░░ ,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░  Nový Jičín, v částce 5 Kč/m2/měsíc za užívání shora uvedeného pozemku za období 50 měsíců zpětně od uzavření kupní smlouvy o převodu předmětné části pozemku.


Realizace záměrů je kryta rozpočtovými prostředky.Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   24.08.2023