Bod programu č. 24
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3070
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

petici občanů - STOP prodeji pozemků v průmyslové zóně města Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, 275/25, vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, nacházejících se v průmyslové zóně, mezi městem Nový Jičín, jako prodávajícím, a společností CTP Moravia North, spol. s r.o., se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC, IČO 08783641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 3070.

Přílohy
2. Příloha č. 1 - Petice_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Příloha č. 2 - Kupní_smlouva_vcetne_priloh_anonym.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Příloha č. 3 - Mapa s vyznačením převáděných pozemků (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Příloha č. 4 - Tabulka převáděných pozemků vč. výměr pozemků (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Příloha č. 5 - Znalecký posudek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Příloha č. 6 – Nabídka firmy CTP Invest, spol. s r.o. ze dne 17.02.2023, (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Příloha č. 7 – Nabídka firmy Panattoni Czech Republic Development s.r.o. (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Příloha č. 8 – Aktualizovaná nabídka firmy Panattoni Czech Republic Development s.r.o. doplněná 29.05.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
11. Příloha č. 9 - Porovnání obou nabídek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
12. Příloha č. 10 – Rekapitulace dotací a možností dotací pro průmyslovou zónu zpracovanou ORI (Neveřejná, Bez osobních údajů)
13. Příloha č. 11 – Odhad nákladů z roku 2017 na technickou infrastrukturu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Dne 01.06.2023 obdrželo město petici občanů - STOP prodeji pozemků v průmyslové zóně města Nový Jičín.

Podání bylo vyhodnoceno podle jeho obsahu nikoli jako petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, ale jako podání podle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) Zákona o obcích, neboť směřuje do rozhodování o nakládání s majetkem obce, které je realizováno v samostatné působnosti. Lhůta pro vyřízení činí v záležitostech, které patří do působnosti zastupitelstva obce, 90 dnů.

Dle předběžných zjištění podepsalo podnět 336 občanů s trvalým pobytem v Novém Jičíně (neověřeno). Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích má „občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů". Podle posledních údajů Českého statistického úřadu byl k 01.01.2023 počet obyvatel města 23.015. Podaný podnět tedy podepsalo více než 0,5 % občanů města.

Vzhledem k tomu, že petice byla doručena po jednání rady města, předkládá se materiál bez doporučení na jednání zastupitelstva města. Petice občanů tvoří přílohu číslo jedna.

 

 

Odbor správy majetku nechal aktualizovat znalecký posudek na cenu obvyklou pozemků v průmyslové zóně. Znalecký posudek číslo 1386/172/2022 ze dne 07.12.2022 zpracovaný Ing. Ivo Štefkem stanovil tuto cenu na 840 Kč/m2 – viz. příloha č. 5.

Zastupitelstvo města Nový Jičín usnesením číslo 113/2Z/2022 ze dne 19.12.2022 rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, 336/102, 336/97, 275/25, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 12.01.2023 do 03.02.2023.

V nabídkovém řízení se přihlásily dvě společnosti.

Dne 17. dubna 2023 od 15:30 hod. proběhl v aule budovy radnice, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín seminář k problematice prodeje průmyslové zóny, na kterém obě společnosti prezentovaly své nabídky.

V příloze č. 10 je uvedena rekapitulace dotací a možností dotací pro průmyslovou zónu zpracovanou ORI. Toto stanovisko uvádíme z důvodu diskuse, která vyvstala při projednávání prodeje průmyslové zóny na semináři pro zastupitele města k problematice prodeje dne 17. dubna 2023.

V průběhu jednání s CTP se podstatně změnila nabídka společnosti CTP Moravia North, spol. s r.o., Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC, IČO 26166453 proti nabídce z 14.12.2021. Byly ve prospěch města zlepšeny tyto body:

  1. Předmětem převodu nebudou pozemky parc. č. 336/97 a 336/102 o celkové výměře 10712 m2 a pozemky parc. č. 273/11 a 274/21 o celkové výměře 1447.
  2. Kupní cena se zvýšila z 700 Kč/m2 (nabídka z 14.12.2021) až na současných 920 Kč/m2 bez DPH (doplněno v návrhu smlouvy, který byl zaslán 04.05.2023).
  3. Kupující převezme rezervovanou kapacitu elektrické energie, jíž je město Nový Jičín oprávněno ve vztahu k pozemkům disponovat, přičemž rezervační poplatek, který město Nový Jičín uhradilo, bude v plné výši započítán do celkové kupní ceny.
  4. Kupující uhradí část nákladů, které město vynaložilo na zpracování projektové dokumentace.
  5. Počínaje splátkou za rok 2024 budou splátky nesplacené kupní ceny podléhat každoroční indexaci ve výši meziročního indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
  6. 30 % z celkové kupní ceny bude uhrazeno prodávajícímu do 10 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy (původně bylo 15 %)
  7. Zbývající část z celkové kupní ceny bude uhrazena třemi rovnoměrnými splátkami rozloženými do 3 let (původně 8 let).
  8. Za peněžité závazky společnosti CTP Moravia North vůči městu Nový Jičín poskytne ručení s ní majetkově a personálně propojená společnost CTP Invest, spol. s r.o.


V příloze č. 7 je uvedena nabídka firmy společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., V Celnici č. p. 1034/6, 110 00 Praha 1, IČO 28190882 ze dne 17.04.2023.

V příloze č. 8 je uvedena aktualizovaná nabídka společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., V Celnici č. p. 1034/6, 110 00 Praha 1, IČO 28190882 ze dne 29.05.2023.

V příloze č. 9 je tabulka s porovnáním obou nabídek (porovnání s aktualizovanou nabídkou Panattoni Czech Republic Development s.r.o.).

V rámci diskuse členů zastupitelstva města byla projednávána otázka, zda by město mělo být investorem technické infrastruktury nebo ne. V současné době je dle našeho názoru poměrně riskantní vybudovat technickou infrastrukturu městem a teprve následně pozemky prodávat jednotlivým investorům. Jedná se o značné finanční náklady bez garance návratnosti. To, že ani zainvestované pozemky nemusí být v celém rozsahu využity pro průmyslovou zástavbu, dokumentují např. zóny v Mošnově nebo Valašském Meziříčí. Pro zajímavost uvádíme, že dle vypracované studie z roku 2017 byl odhad nákladů na vybudování technické infrastruktury ve výši cca 122 milionů korun – viz příloha č. 11. Od té doby výrazným způsobem vzrostly náklady na stavební práce i materiál. Z tohoto důvodu doporučujeme prodej pozemků investorům, kteří technickou infrastrukturu vybudují svým jménem a na svůj náklad. Dnes by výše nákladů na vybudování technické infrastruktury mohla být (oproti výše uvedenému odhadu z r. 2017) i dvojnásobná.

 

OŽP, ORI, OÚPSŘ neměly námitek k původnímu vyhlášení záměru prodeje celé průmyslové zóny.

Komise pro správu majetku města dne 10.05.2023 projednala obě nabídky na prodej celé průmyslové zóny a přijala usnesení, že doporučuje nabídku společnosti CTP. Komise při svém doporučení neměla k dispozici doplnění nabídky Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

 

 

Realizace záměru je kryta rozpočtovými prostředky.

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Michal Horuta


 


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Ing. Tomáš HrňaDatum:   07.06.2023